Vas Megyei Foglalkoztatási PAKTUM

betűméret növelése      nyomtatás
Vas Megyei
Foglalkoztatási Paktum
2014-2020.
 
TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001

 

Vas Megyei Foglalkoztatási Stratégia Vas Megyei Foglalkoztatási PAKTUM

2016. november 29-én a „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” c. TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében került aláírásra az Együttműködési Megállapodás, így 22 taggal megalakult a Vas Megyei Paktumszervezet. A szervezetet a konzorciumi tagokon kívül a megye foglalkoztatási szempontból releváns szereplői (civil és nonprofit szféra, szakképző intézményközpontok, felnőttképzők, felsőoktatási intézmény, a megyén belül további működő paktumok és a HACS-ok képviselői) alkotják, de a Paktumszervezet továbbra is nyitott a csatlakozni kívánó szervezetek számára. Jelen projektet a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciuma hajtja végre. A foglalkoztatási paktum létrehozása, a releváns szereplők megkeresése és bevonásuk a foglalkoztatási megállapodásba a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával együttműködésben valósul meg. A Vas Megyei Önkormányzat feladata, hogy koordinálja a projektben a munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzését. A Vas megyei gazdaság – és foglalkoztatásfejlesztési megállapodás/paktum létrehozása és fenntartása során foglalkoztatási együttműködés jön létre. Irányító csoport és paktumiroda áll fel és működik. Utóbbiak feladata és felelőssége az ügyrend, munkaterv kidolgozása, a reális költségvetés kidolgozása és az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán erőforrás biztosítása. A paktumiroda tevékenységei között szerepel az együttműködési megállapodás előkészítése, a foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása, a partnerségi bevonással végrehajtott projektfolyamat részletes dokumentációja, a projektzárási feltételként szereplő minősítés megszerzése a sztenderdek alapján, figyelemfelkeltés a projekt tudatosítására partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság számára. A Vas Megyei Önkormányzat az ernyőszervezeti feladatokat látja el, a megye területén működő paktumok közötti koordinációt, kapcsolattartást, a szociális gazdaság fejlesztésének támogatását, a megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai támogatását és azok működésének összehangolását. A stratégia készítésének célja, hogy a paktum partnerek által elfogadott, a foglalkoztatási helyzetfeltárásból logikusan következő, a térségi gazdaságfejlesztési célok megvalósulását támogató és ennek kapcsán a foglalkoztatás bővülését és a munkanélküliség csökkentését szolgáló javaslattevő és a munkaerőpiac alakulását befolyásoló szervezetek számára iránymutatásként szolgáló dokumentum szülessen. A stratégiának összhangban kell lenni a kormány és Vas Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakpolitikájával, tevékenységével. A foglalkoztatási stratégiai tartalma A stratégia a megyei TOP paktum dokumentum figyelembevételével készült, de alapvetően a megyei helyzetelemzésre és megvalósíthatósági tanulmány megállapításaira alapoz. Mindezek figyelembevételével alakítható ki a megye foglalkoztatási stratégiája. A gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányuló stratégia része a helyzetelemzésen építő, mégis inspiráló jövőkép és világos, konkrétan megfogalmazott célok, a fejlesztési irányok és prioritások, majd az intézkedések és a horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok számbavétele. Az intézkedések leírásaiban a már felmerült projekt-kezdeményezések is megjelenhetnek. A fejlesztésekhez szükséges lehetséges forrásokról az indikatív forrástérkép ad számot. A monitoring és értékelési rendszer és folyamat ismertetése, valamint a célokhoz kapcsolódó mutatók leírása a megvalósulás nyomonkövethetőségét és ellenőrzését segíti. A kidolgozásra kerülő paktum stratégiát illeszteni kell a megyei, a nemzeti szintű és az európai uniós szakpolitikai dokumentumokhoz. A partnerség tagjai konszenzusos módszerrel fogadják el a stratégia tartalmát, amelyre aztán a paktum tagjai közös célként tekintenek. A paktum iroda alapvető feladata e célok elérésének biztosítása, a megfogalmazott feladatok ellátása. ... BŐVEBBEN

Vas megyei igényfelmérés Vas Megyei Foglalkoztatási PAKTUM

2016-ban a Vas Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a Vas Megyei Kormányhivatallal konzorciumban 6 Vas megyei járásban (Celldömölki járás, Körmendi járás, Kőszegi járás, Sárvári járás, Szentgotthárdi járás, Vasvári járás) lévő vállalkozásokkal, képzőkkel, helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, kamarákkal és egyéb releváns szervezetekkel összefogva egy foglalkoztatási együttműködést szolgáló folyamatot indított el. A megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás, a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt támogatása valósulhat meg. Mindez a térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A munkaerő-kereslet- és kínálat összehangolásával, a vállalkozások, szervezetek munkaerőigényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósulhat meg. Az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához átmeneti bér- és járuléktámogatás is kapcsolódik. A paktum pályázat projektfejlesztési szakaszában zajlott a térségben a leendő partner önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit és civil szervezetek munkaerő-és képzési igényének felmérése. 2016. novemberében és decemberében egy kérdőíves lekérdezés keretében (e-mail) kerültek megkeresésre a későbbi potenciális munkáltatók a projekt bemutatása, valamint szükségleteik és igényeik felmérése céljából. ... BŐVEBBEN

betűméret növelése      nyomtatás