Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NŐ az ESÉLY!

Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00080
Kedvezményezett neve: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Konzorciumi partner: Nádasdi Evangélikus Egyházközség, Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, Vas Megyei Kormányhivatal
A Projekt címe: „NŐ AZ ESÉLY”
Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.03.31

A NŐ az ESÉLY projekt – EFOP-1.2.9-17-2017-00080 – a program keretében megoldandó alapproblémára fókuszál, miszerint a 21. században hogyan oldható meg az a probléma, oldható fel az a konfliktus, mely a nők széleskörű szerep- és feladatkörében rejlik. Család – munkahely – foglalkoztatás;  gyermek – munka – magánélet – munkatársak; gyermekvállalás – szülői felelősség – családfenntartás; lelki felkészültség – kommunikáció – konfliktus(kezelés) – tolerancia; szakmai munka iránti igény – szakmai tudás kamatoztatása – hiányszakmák – elfogadás – egyensúly – megbízhatóság – terhelhetőség.

E problémák megoldására készített szakmai programot, tervet a Konzorcium, amelynek vezetője a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, tagjai a Nádasdi Evangélikus Egyházközség, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Vas Megyei Kormányhivatal. A konzorcium tagjai a napi munkájuk során szembesülnek a problémakörrel. Fontos, hogy a célterületen mind az érintettek köre, a nők, mind a foglalkoztatók – ágazattól függetlenül – között a konzorciumi tagok közreműködésével, koordinációjával kialakuljon egy partnerség, egy mintaprogram, mely elősegíti a nők kompetenciafejlesztését, a problémák felismerését és megoldási javaslatok megfogalmazását.

A konzorcium célja a nők foglalkoztatásának javítása, kiemelten az atipikus foglalkoztatási formákra, valamint a célterületen feltárt hiányszakmákra fókuszálva.

Az együttműködés partnerei a munkáltatókkal való kapcsolatfelvételt, kommunikációt alapozzák meg. A munkáltatók és a célcsoporti munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása elengedhetetlen a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében.

A projekt céljainak részletes megfogalmazásához elengedhetetlen problématérkép készítése, mely a célterület igényeit is rögzíti. A feltárt problémákra megfogalmazott megoldási javaslatok során kiemelt hangsúlyt kap ez egyedi fejlesztés, képzés, mentorálás. Fontos a célcsoport számára a helyben, komfortzónájuk sérelmével nem járó kapcsolatfelvétel, valamint a személyes kapcsolattartás. További cél a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, közösségek – Nádasdi Evangélikus Egyházközség, Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, a célterületen működő humánszolgáltatók és a civil szervezetek – helyi működési feltételeinek megteremtése, javítása. A Család és Karrierpont kialakítása során megteremthető a szolgáltatások helyben történő igénybevételének lehetősége.

A személyes kapcsolatfelvétel, a mentorálás, a mentálhigiéniés fejlesztés, valamint a jövőbeni munkába állást eredményező képzés időtartama személyfüggő. A munkavállalási lehetőségek szélesítése kapcsán nagy jelentősége van az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésének, elterjesztésének, amely jelentős eredményeket hozhat. Ennek népszerűsítése a munkavállalók és a munkaadók tekintetében is jelentős javulást eredményez. Fontos e formák elfogadtatása, a célcsoport számára a lehetőség felismerésének erősítése.

A projekt célcsoportja egyrészt az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

Elérendőek továbbá a munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket, jó gyakorlatokat.

Cél emellett a magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók bevonása a projektbe.

A projekt hatásaként a célcsoport részét képező kisgyermekes anyukák foglalkoztatásának növekedése, elhelyezkedésének segítése hozzájárul a családok jövedelmének növekedéséhez, a szegénységben élő családok számának csökkenéséhez. A családok jövedelmének növekedése a vásárlóerő, közvetve a térség GDP-jének növekedéséhez is hozzájárul.

A partnerek bemutatása

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, a konzorcium vezetője

A Vas Megyei Önkormányzat szervezeti felépítését, működését, a képviseleti jogköröket, hatásköröket és döntési mechanizmusokat részletesen a „Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” című dokumentum tartalmazza, amely 3/2017. (II.13.) számú önkormányzati rendelettel módosításra került.

A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatalának feladatai közé tartozik az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása.
Ezen feladatokon belül a megyei önkormányzatnak a területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ami érdekében az érintettek bevonásával széles körű partnerséget szervez.

Területfejlesztési feladatai kapcsán elfogadásra került Vas Megye Önkormányzata Integrált Területi Programja, amely megadja a részletes keretfeltételeit az EU 2014-2020 közötti költségvetése keretében finanszírozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztési forrásainak felhasználására.
Folyamatos konzultációt folytat a megye települési önkormányzataival. A megyei területrendezési feladatok során kiemelt szerepe van a megyei terv aktuális állapotban tartásának, a megyei rendezési terv kidolgozásának és felülvizsgálatának, a megyei és a települési rendezési tervek összhangja biztosításának.
A Vas Megyei Önkormányzat folyamatosan stratégiai előkészítő, majd döntéshozatali szereppel vesz részt az EU osztrák-magyar és szlovén-magyar határon átnyúló együttműködési programjaiban. A 2007- 2013 közötti időszakban sikeres projekteket zárt a Vas Megyei Önkormányzat és/vagy Hivatala vezető partnerségével és projektpartnerségével.
Az önkormányzat kiemelt, jogszabályban rögzített feladata a 2014-2020-as időszakban a Területi Operatív Program keretén belül megjelent felhívások kapcsán a projektmenedzsmenti feladatok ellátása azon települési önkormányzatok pályázatai esetében, akik erre a tevékenységre igényt tartanak.
A fentiekben leírt feladatok közül kiemelendő a 2014-20-as időszak tervezése. A tervezést megalapozó dokumentumok elkészítése során, a helyzetértékelésre kiemelt figyelmet fordítottak a tervezők, így az adott tematikus területek szereplőivel szoros szakmai együttműködés alakult ki, mely lehetőséget adott a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részére, hogy központi szereplője legyen tematikus területek koordinációjának, és növelje szakmai beágyazódását.

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

A konzorcium erős civil, egyházi szakmai partnere a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 26 éve az év minden napján a hátrányos helyzetű nagycsaládosokért, nehéz sorsú gyermekekért, idősekért és betegekért teszi a plébániai karitászokon keresztül a jót. 1991 novemberében alakult meg az Egyházmegyei Karitász Szombathelyen.Ma már több mint 80 plébánián működik önkéntes csoport, 800 önkéntes közreműködésével. Segítségükkel a családok és egyedülállók lelki problémái enyhülhetnek. Segítenek a környezetben élő időseknek a bevásárlásban, a kórházból hazakerülők ápolásában, takarításban, beszélgetőtársként szolgálnak az egyedül élőknek, segítő társként a nagycsaládos anyukáknak. Az önkéntesek naponta látogatják a betegeket a kórházakban, az időseket otthonaikban és az egyházmegyét ért katasztrófák során ott vannak a bajba jutott emberek mellett: nemcsak a mentésben, hanem az újjáépítésben, tatarozásban is, s próbálnak anyagi és lelki segítséget nyújtani. A Karitász a szerteágazó tevékenységei alapján ott van minden településen, tudással, tapasztalattal és helyismerettel rendelkezve ismeri generáció szintjén a családokat. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász projekttevékenysége során két szinten végez fejlesztést. Egyik oldalról a támogatotti kör – elesettek, rászorulók, családosok gyermekek -, a másik a támogatói kör szélesítése. A NŐ az ESÉLY projekt megvalósítása során a célcsoport mindkét szinten fejleszthető és eredményeket hoz az egyének szempontjából.

http://www.karitaszszombathely.hu/

Nádasdi Evangélikus Egyházközség

A projekt előkészítésében és megvalósításában jelentős szerepet vállalt a Nádasdi Evangélikus Egyházközség. A Nádasdi Evangélikus Egyházközség a Magyarországi Evangélikus Egyház belső jogi személyiséggel rendelkező egysége. 1949 óta önálló gyülekezet, jelenleg kb. 350 tagot számlál. Az egyházközség területe Vasvár-Oszkó vonaltól, a 8-as út menti települések, mint Egyházashollós, Magyarszecsődön át, egészen Csákánydoroszló, Vasalja, Egyházasrádóc területeit öleli fel. Az egyházközség 2009 óta fontos társadalmi szerepet tölt be Nádasd községen, a közigazgatásilag hozzá tartozó további 6 településen, valamint a Vend-vidéken (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu) és Zala- megye két településén. (Pusztaszentlászló, Söjtör) Az önkormányzatoktól feladatellátási szerződés keretében szociális alapszolgáltatások átvállalásával saját intézményt hozott létre idős ellátás céljából, a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központot. Három ellátási formát: házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést és 5 településen falugondnoki szolgálatot biztosítanak. A Diakónia Központ együttműködik a Karitász körmendi egységével, akitől élelmiszer adományt kap és továbbít a rászorulók felé. Az idős ellátáson túl az egyházközség a gyermekek, fiatal felnőttek felé is elkötelezett. Hitoktatásban részesülők száma évről évre növekszik, jelenleg 40 fő. Gyermekek kedvelt programja a nyári hittantábor, résztvevők száma itt is évről évre nő.
A gyermekeken keresztül jó kapcsolat alakul ki a szülőkkel. Családok számára kedves alkalom a családi istentisztelet, ahová a gyerekeket nem küldik a szülők, hanem hozzák.

https://nadasdievangelikus.hu/

Vas Megyei Kormányhivatal

A Vas Megyei Kormányhivatal alapfeladatellátása során foglalkozik a foglalkoztatás tématerületével.
A Vas Megyei Kormányhivatal a Magyar Állam foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, állami feladatok ellátásával, képzések nyilvántartásával, és általában, a Magyar Állam területi képviseletével megbízott szervezete. Mint ilyen, azon szakmai csúcs- szervezet, amelyik a legmagasabb szinten tudja biztosítani az állami szervezetekkel való együttműködést a női foglalkoztathatóság és a gyerekvállalás ösztönzése érdekében. Emellett a Kormányhivatal, mind további állami feladatai, mind szakmai és intézményi súlya miatt jelentős koordinációs szerepet tud betölteni a megyében létrejövő Család és KarrierPONT-ok és az azok céljait segítő egyéb szervezetek között.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

A Vas Megyei Család-és KarrierPONT megnyitotta kapuit

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetésével, a Nádasdi Evangélikus Egyházközség, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Vas Megyei Kormányhivatal partnerségével megvalósuló konzorcium által megvalósítandó NŐ az ESÉLY! projekt keretében megnyitotta kapuit a Család és Karrierpont Körmenden.
A projekt célja Vas megyében, fókuszálva a déli részre – a Vasvári, Körmendi és a Szentgotthárdi járásokra – a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása. A foglalkoztatási helyzet javításához elengedhetetlen a nők szempontjából a család és munkahely összeegyeztethetőségének előmozdítása.
A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata. A munkajogi szakértők egybehangzóan állítják, hogy a jogi keretek megvannak erre, a modellek viszont hiányoznak. Ezek összegyűjtése, népszerűsítése a feladatunk.
A munkában maradáshoz a munkahelyi családbarát intézkedések is hozzájárulnak, hisz mérsékelik a dolgozói munka-család konfliktusokat és ezen keresztül növelik a munkatársak elégedettségét, érzelmi elkötelezettségét a munkahelyhez, valamint az adott munkahelyen maradás szándékát is.
Keressen minket, amennyiben a tevékenységeink, szolgáltatásaink felkeltik érdeklődését, segítünk!

 

 

Elérhetőségeink:
Vasi Család és Karrierpont
9900 Körmend, Faludi Ferenc u. 3.
(megközelíthető a Plébánia és a Damjanich u. felől is)

Telefonszám: 30/161-46-94
Email: csaladeskarrier@vasmegye.hu
Facebook: www.facebook.com/csaladeskarrierpont/

A projekt címe: „Nő az esély!”
EFOP-1.2.9-17-2017-00080

Nyitvatartás:

Hétfő:            8.00 – 16.00

Kedd:            8.00 – 12.00

Szerda:         8.00 – 12.00

Csütörtök:    14.00 – 18.00

Péntek:         8.00 – 12.00

2018. év projekteseményei

Baba-Mama Piknik – 2018. szeptember 14.

Család születik – családalapítással kapcsolatos kérdéskörök

Napsütés, őszi szellő, zöld gyep, pokrócok, játékok, színes lufikapu és labdamedence várta a babákat és az édesanyákat a nádasdi evangélikus templomkertben egy szeptemberi péntek délelőtt. A projekt keretében – hagyománvteremtő szándékkal – első alkalommal került megrendezésre a Baba-Mama Piknik, melynek a lufikkal, meseszereplőkkel feldíszített templomkert adott helyet. A gyönyörű napfényes őszi napon a Dél-vasi településen élő kisgyermekes anyukákat, apukákat, nagyszülőket szólította meg Gaál Boglárka családterapeuta. „Család születik” címmel tartott előadásában azokra a kérdésekre kereste a választ, amelyek a fiatal szülőket foglalkoztatják a családalapításkor: Milyen kihívásokkal kell megbírkózniuk akkor, amikor megérkezik a baba a családba, mi minden változik, hogy érdemes kezelni a problémákat? Az előadás második felében szó volt a család és otthon, valamint a munkahely közötti egyensúly és harmónia megteremtésének fontosságáról is, amely, megkönnyíti a GYED-ről, GYES-ről munkába visszatérő Anyukák életét.
A komoly témákat követően Dórci és a Varázsdob interaktív műsorát élvezhették a résztvevők, elsősorban az előadásba aktívan bekapcsolódó aprónép.

2018_Baba_Mama_Piknik_meghivo

Aktív Időskor – 2018. október 19, Nádasd

„Aktív időskor” címmel került megrendezésre a „Nő az esély” projekt keretében a Nádasdi Evangélikus Egyházközség újabb programja. A rendezvénynek a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban adott otthont. Ezúttal az idős korosztályt szólították meg a szervezők 3 – izgalmas és aktuális témában: az önkéntes munka szerepe a közösségépítésben, generációk közötti kapcsolódás, valamint a nyugdíjasok munkavállalási lehetőségei témakörben.

2018_Aktiv_Idoskor_Meghivo

Szakértői beszélgetések 2018.

Szakértői beszélgetések – fő témakörök: öngondoskodásban, önfenntartásban sikeres női vállalkozók, családok és helyi gazdasági szereplők, gyártás-ipar terén sikeres nők + helyi vállalkozókat hallgathatnak meg a résztvevők az atipikus foglalkoztatásban, önfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekről. Ötleteket kaphatnak arra, hogyan tudják a hobbijukat munkává, megélhetéssé alakítani. A beszélgetésekre célzottan kerülnek meghívásra azok a szakemberek, akik a jelen projekt során, illetve a partnereknél, és más, kiemelt projektek során dolgoznak a női foglalkoztatást érintő területeken. Az itt elhangzottak nem a nyilvánosság számára szólnak, így őszinték, sok esetben kíméletlenek is lehetnek, de céljuk, hogy segítsék a szakemberek tapasztalatgyűjtését, helyre tegyék eddigi tudásukat. A szakértői beszélgetések célközönsége a kisgyermekes szülők, anyukák, apukák, hozzátartozójukról gondoskodók. A szakértői beszélgetések az ügyfelekkel találkozási pontot jelentenek, célunk, hogy a projekt szolgáltatásait minél többen megismerjék és igénybe is vegyék.

Szakmai kerekasztal beszélgetések 2018.

A szakmai kerekasztal beszélgetések résztvevője a foglalkoztatói szféra. A kerekasztalok célja egy élő, aktívan fenntartott szakmai, emberi együttműködési hálózat kialakítása, a vas megyei munkáltatók atipikus foglalkoztatás iránti érzékenyítése, ill. konzultáció az alkalmazott jó gyakorlatokról. 2018-ban fő feladat a munkáltatók érzékenyítése, partnerség kialakítása.

Vas Megye Családbarát Munkahelye és Munkahelyi Vezetője Díjak alapítása

A Vas Megyei Közgyűlés 7/2018. (X.01.) számú önkormányzati rendeletében Vas Megye Családbarát Munkahelye Díj-at alapított 2 kategóriában: Vas megyei telephelyen 100 fő foglalkoztatottig és Vas megyei telephelyen 100 fő foglalkoztatott felett – és Vas Megye Családbarát Munkahelyi Vezetője Díj kategóriában.

Az elismerés adományozásának célja azon munkáltatók és munkahelyi vezetők (pl.: tulajdonos, cégvezető, HR vezető, munkavállalói érdekképviselet vezető) díjazása, akik jelentős lépéseket tettek a munkavállalók család és munkahely összeegyeztethetőségének érdekében. Intézkedési javaslataikkal, programjaikkal, hozzájárulnak a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához.

Vas Megyei Család-és KarrierPONT AUDIT

A Vas Megyei Család és KarrierPont augusztus óta működik már Körmenden, november 12-én sikeres és eredményes auditot tudhat maga mögött a Vas megye, célzottan Dél-vas megyei célterületen dolgozó szakmai csapat. Munkatársaink a felhívást megismerve, elsajátítva, a szakmai terv véglegesítésével, az augusztus óta eltelt időszak tapasztalataival gazdagodva, az auditorok által elismert és jóváhagyott státuszban várják továbbra is az érdeklődőket, nyitottak a kapcsolatfelvételre.

Tanácsadó Testület alapítása, ülések 2018.

A Tanácsadó Testület 2018. december 13-án tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülésen megválasztották a Testület elnökévé Ágh Ernőnét, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatóját. A Tanácsadó Testület tagjai (dr. Balázsy Péter, Ágh Ernőné, Mesics Olívia, Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna, Günther Gábor) szakértelmükkel, tapasztalatukkal, ismertségükkel segítik, támogatják a VASI Család és KarrierPONT működését a kiírásnak, valamint a helyi igényeknek, lehetőségeknek megfelelően. A Testület működése során arra törekszik, hogy segítse Dél-Vas megyében a nők munkaerőpiacra való visszatérését, a családbarát és atipikus foglalkoztatási formák elterjedését.

Vas Megye Családbarát Munkahelye és Munkahelyi Vezetője Díjak átadása 2018.

A Vas Megyei Közgyűlés 2018. októberében Vas Megye Családbarát Munkahelye és Vas Megye Családbarát Munkahelyi Vezetője Díjakat alapított.
Az elismerés adományozásának célja azon munkáltatók és munkahelyi vezetők (pl.: tulajdonos, cégvezető, HR vezető, munkavállalói érdekképviselet vezető) díjazása, akik jelentős lépéseket tettek a munkavállalók család és munkahely összeegyeztethetőségének érdekében. Intézkedési javaslataikkal, programjaikkal, hozzájárulnak a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához.

A Vas Megye Családbarát Munkahelye Díj két kategóriában kerül kiosztásra: Vas megyei telephelyen 100 fő foglalkoztatottig és Vas megyei telephelyen 100 fő foglalkoztatott felett.
A Vas Megye Családbarát Munkahelyi Vezetője Díj díjazottja pedig az a Vas megyei cégnél dolgozó személy lehet, aki az adott évben a legtöbbet tette a családok és a munkahelyek érdekei és igényei összehangolásáért.
A díjjal azok a cégek és egy vezető munkája kerül elismerésre, akik a legtöbbet tettek a családbarát munkahelyek érdekében. Ilyen elismerésre méltó tevékenység lehet:
– támogatták az atipikus foglalkoztatási formákat a gyereket nevelő szülőknél,
– gyerek- és családbarát munkafeltételeket hoztak létre, például játszósarkot létesítettek vagy munkahelyi óvodát hoztak létre,
– vagy egyéb, példamutató módon segítették, hogy ne kerüljön hátrányba senki, aki gyereket, vagy még inkább gyerekeket vállal. A díjak átadására 2018. december 15-én ünnepélyes keretek között került sor.

Évzárás

Rövid beszámoló a 2018-as év szakmai tevékenységéről:
• kiemelt feladat: minél több célcsoporti személyt = ügyfelet megkeresni
A projektkezdés óta a rendezvényeken, az irodában, illetve egyéni terepmunkával összesen 156 darab együttműködési megállapodás került megkötésre, a célcsoporti személyekkel a tanácsadási folyamatok és a képzéseken való részvétel egyeztetése megkezdődött.
• a projekt keretében kínált szolgáltatások megismertetése és igénybevétele
A segítő szolgáltatások nyújtása napi szintű és folyamatos, a projekt során eddig 126 alkalommal segítettek önkénteseink illetve alkalmazottjaink a rászorulóknak sok fajta háztartási munkában, többek között takarítás, mosás, teregetés, mosogatás, ablaktisztítás, függönymosás, virágápolás, bevásárlás esetén.
• foglalkoztatók felkeresése: atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok iránt érzékenyítése
11 munkáltatóval az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént. További együttműködések megkötése folyamatos.
A Tanácsadó Testület 2018. december 13-án megtartotta első ülését. Az alakuló ülésen a testület megválasztotta elnökét, a projekt munkatársain keresztül megismerte a projekt részletes céljait, a projekt előrehaladásának állapotát és megtette javaslatait.
2018-ban megvalósult események, rendezvények, kommunikációs akciók:
Családi fesztivál 2018.06.20
Családi fesztivál 2018.07.07
Baba-Mama Piknik 2018.09.14
Aktív időskor (2018-Vasvár) 2018.10.19
Szakmai kerekasztal – Kőszeg 2018.10.30
Szakmai kerekasztal – Őriszentpéter 2018.10.31
CSAK Pont tájékoztató 2018.11.06
Szakértői beszélgetés (Körmend) 2018.11.29
CSAK Pont tájékoztató (Velem) 2018.12.13
Szakmai tájékoztató – Nádasd 2018.12.13
Szakmai tájékoztató – Orfalu 2018.12.13
Családbarát Munkahely Díj 2018 2018.12.15
Szakmai tájékoztató – (Körmend) 2018.12.17
Szakértői beszélgetés (Körmend) 2018.12.18

 

2019. év projekteseményei

Hálózatépítés

A Család és KarrierPONT működtetése során az egyik fontos feladat az a helyi hálózat létrehozása, amely beazonosítja, nyilvántartja, közvetíti a nők és a hozzájuk kapcsolható családi környezet számára a térségben elérhető foglalkoztatási és személyes szolgáltatásokat. E célok mentén 2019-ben egyik kiemelt feladatunk a célterület önkormányzataival, szakmai szervezetekkel, foglalkoztatókkal való szakmai kapcsolatfelvétel, majd ezt követően annak elmélyítése, aktív fenntartása.

Baba-Mama Klub alakult a Vas Megyei Család- és KarrierPONTban

A baba-mama klub foglalkozások az alábbi kérdéskörök, érdeklődési körök mentén kerülnek megszervezésre, folyamatosan reagálva a kisgyermekes szülők kéréseire, igényeire:
– Csicsergő módszer – elméletben és gyakorlatban
– a baba testi-szellemi fejlődése
– egészséges táplálkozási szokások
– a mesék fontossága, hatása a gyermekekre
– munkaerő-piac, ellátások melletti munkavégzés
– baba masszázs
és a felmerülő igényekre reagáló én-idő programok természetesen szakértőkkel megfűszerezve.

Szakértői beszélgetések 2019.

Körmend

A Vas Megyei Család- és KarrierPONT-ban NŐI ÉBREDÉS címmel 2019. június 01-jén szakértői rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők. A Család- és KarrierPONT munkatársai, a „NŐ az ESÉLY” projekt szakmai stábja a rendezvény előkészítése során célközönségként a családot jelölték meg. A programok a család minden tagja számára – gyermekek, szülők, nagyszülők – kínálnak hasznos információkat, kikapcsolódási lehetőséget.
A rendezvény háziasszonya N. Farkas Rita szociálterapeuta, önismereti tréner, mediátor lesz. Mertem változtatni – nőként, vállalkozóként az élet témában Bakos Ildikó Andrea, a BIA kozmetikumok készítője, kitalálója fog előadást, bemutatót tartani. A vállalkozóvá válás útjáról, a vállalkozói lét előnyeiről, valóságáról oszt meg információkat, tapasztalatokat Ildikó a közönséggel.
A rendezvény ideje alatt a Család- és KarrierPONT szakmai munkatársai az érdeklődők, az ügyfelek rendelkezésére állnak. A programra érkezőknek az előadások ideje alatt gyermekfelügyelet biztosít a Család- és KarrierPONT.

Őriszentpéter

2019.10.05
A szakértői nap témája a test- és a lélek szépítése volt. Hogyan is zajlik, illetve hogyan is kellene történni a mindennapokban a test- és lélekszépítésnek? – erről beszélnek a szakértők.
Olyanok osztotják meg gondolataikat, tapasztalataikat, akik nem csak munkájukban sikeresek, hanem otthon családi körben is, akár négy gyermeket is nevelve, gondoskodva róluk nap, mint nap.
A résztvevők az előadások után, egyénenként kérhetnek szakértői tanácsot a különböző problémák, dilemmák feloldására.

Családbarát Magyarország – Családvédelmi akciók

Szakmai találkozóra várjuk Önt a Családvédelmi Akcióterv elindulása alkalmából. A szakmai találkozó programja:

Tájékoztatás a Családvédelmi akcióterv 2019. július 1-jén hatályba lépő 4 eleméről:

– a babaváró támogatás

– a családi otthonteremtési kedvezményhez (CSOK) kapcsolódó kedvezményes hitel,

– a jelzáloghitelek egy részének elengedése,

– a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása.

Szakértő: Dr. Krecskó Erika, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály vezetője
A programok helyszíne és időpontja a projekt facebook oldalán követhető. Tervezett helyszínek: Csákánydoroszló, Nádasd, Rum. Rendezvényeink teljes idejére a gyermekfelügyelet biztosított.

 

Pályaorientáció 2019.

PÁLYAVÁLASZTÁS – karrier – álmok – vágyak – lehetőség – kihívás … sok család életében ezen gondolatok lettek a mindennapok témái, hiszen rövidesen a felsőoktatásba készülőknek el kell dönteni, hogy merre tovább.

Mi is foglalkozunk ezzel a témával, amelyről egy kisfilm is készül. A kisfilm facebook oldalunkon ill. a Vas megye youtube csatornáján megtalálható
PÁLYAORIENTÁCIÓ A FIATALOK SZEMÉVEL

2019. november 29.

Ki ne szeretne boldog és sikeres lenni? Renátának sikerült mindkettő célt elérni. A család és karrier között nem kellett választania. A férj és a rokonság támogató hátteret biztosít, hogy a mézeskalács és grillázs készítő vállalkozásán keresztül elvarázsolja a hozzá érkezőket.

2019. november 25.

Nők a gépész pályán – NŐ az ESÉLY – továbbtanulás – állásbörze=mit kínál a piac számomra – ismeretbővítés – boldogulás – diploma – jó állás, munkahely – családalapítás = ez mind VAS MEGYE

A PÁLYAORIENTÁCIÓ programsorozatunk keretében került sor egy hiányszakma bemutatására női szemszögből, a nők oldaláról.
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal az ELTE Savaria Műszaki Intézet partnerségével rendezte meg a „Nők a mérnökpályán” c. rendezvényt.

2019. november 23.

Sikeres női életpályákat bemutató sorozatunk 4. szereplője Mittlné Ódor Anita! Egy mondás szerint a nők ízlésükkel és aprólékosságukkal új színeket visznek a borászvilágba. Anita története hűen tükrözi, hogy sikereket lehet elérni, nőként, anyaként, feleségként- e férfias szakmában is, ha tiszteljük a természetet és szívvel- lélekkel csináljuk mindazt, amit szeretünk.

2019. október 26.

A program keretében Bakos Ildikó mutatkozik be. A hallgatóság megismerkedhet élettörténetével, pályamódosításának okaival és azt is megtudhatjuk, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a mai napig, és mi kell ahhoz, hogy ne adjuk fel az álmainkat.

2019. augusztus 30.

A sikeres női életpályákat bemutató sorozatunknak köszönhetően személyesen is találkozhattunk Kelenik Barbarával.
Velembe látogattunk el, hogy átéljük a harmóniát és megéljük a pillanat, az érintés varázsát. Egy véletlennek köszönhetően rátalált arra az életformára, amiben kiteljesedett az élete. Fiatal felnőttként is lehet pályát módosítani és ennek köszönhetően egy új hivatásra rátalálni.
Patak partján, lombok között éli mindennapjait a „lélekszépítő” Kelenik Barbara.

2019. július 13.

Beszélgetés az orfalui Fűszertár Füveskert és Teaház megálmodójával az életről, a női létről, az önként vállalt feladatokról, a sajtkészítésről… Pályaváltásról, életmód váltásról…

 

Baba-Mama Piknik – 2019.08.30.

Kifejezetten kisgyermekes, családi rendezvényünk célja a közösen, kellemes hangulatban eltöltött idő tartalmas megtöltése. Közösség kovácsoló esemény, mely hasonló élethelyzetben lévő, hasonló problémákkal szembesülő szülők számára nyújt egyaránt kikapcsolódási és ismeretszerzési lehetőséget az adott témakört illetően. Szakmai előadás témája: Hogyan őrizzük meg GYED/GYES alatt a munkavállaláshoz szükséges készségeinket? Szakmai bemutató baba-mama közös tornagyakorlatokkal. Rendezvényünk teljes idejére a gyermekfelügyelet biztosított.

Szakmai kerekasztal beszélgetések 2019.

Szakmai beszélgetésekre hívtuk a 2018. évi Vas Megye Családbarát Munkahelye díjazottjait, valamint a Vas Megyei Szakképzési Centrum és a sárvári tankerület képviselőit, illetve a projekt megvalósítása során felkeresett megyei érdekeltségű foglalkoztatókat. Tapasztalataikat, intézkedéseiket megvalósított és bevezetés előtt álló „jó gyakorlatokról” azaz a 2019. év szakmai fókuszpontjairól tartottunk több alkalommal konzultációt.

Aktív Időskor – 2019.10.04, Nádasd 

GENERÁCIÓK – CSALÁD – MUNKAHELY
Aktív időskor témához kapcsolósó előadások:
– Időskorban az aktivitás és munkavállaláshoz szükséges készségek megőrzése
– A rugalmas nyugdíjazás új dimenziói
– Nyugdíjas szövetkezet bemutatkozása

NŐI ÁLLÁSBÖRZE 2019.

A középiskolás éveinkben hozzuk meg felnőtt életünket befolyásoló döntéseink zömét. Fiatalokat kérdeztünk meg arról, hogy a pályaválasztásuk során mi motiválja őket. Harmóniát hozhat az életünkbe, ha sikeres és boldog felnőttként a megfelelő hivatást megtaláljuk és merünk kiteljesedni benne. A „NŐ az ESÉLY” című projekt részeként „NŐ az igény!?” címmel két napos pályaorientációs konzultációt szerveztünk 2019. november 13-14-én, melynek elsődleges célja a pályaválasztás küszöbén álló, 13-14 éves diákok, elsősorban lányok megkérdezése volt.
A projekt egyik szakmai pillére a pályaorientáció, az elhelyezkedés segítése: a fiatal felnőttek, döntéshelyzet előtt álló gyermekek, diákok igényeinek, elképzeléseinek, döntésük motivációjának feltérképezése, összevetve a megye munkaerő-piaci keresletével, tendenciáival, mutatóival.

Sikeres monitoring

2019. november 21-én monitoring látogatást tett a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa a körmendi Család- és KarrierPONT-ban. A monitoring látogatás során felmérték a CSAK PONT szakmai működését, felülvizsgálta a humán és infra feltételeket, ellenőrizte a megvalósított szolgáltatásokat, képzéseket, kommunikációs akciókat. Az audit sikeresen zárult, megerősítést kaptunk arról, hogy jó úton haladunk a kitűzött célok érdekében.

Vas Megye Családbarát Munkahelye és Munkahelyi Vezetője Díjak átadása 2019.

A Megyeháza Dísztermében ünnepélyes keretek között kerültek átadásra 2019.12.13-án immár második alkalommal, a Vas Megyei Közgyűlés 7/2018. (X.01.) számú önkormányzati rendeletében alapított Vas Megye Családbarát Munkahelye Díjak, valamint a Vas Megye Családbarát Munkahelyi Vezetője Díj. Az elismerés adományozásának célja azon munkáltatók és munkahelyi vezetők (többek között tulajdonos, cégvezető, HR vezető, munkavállalói érdekképviselet vezető) díjazása, akik jelentős lépéseket tesznek a munkavállalók családi és munkahelyi feladatainak összeegyeztethetősége érdekében. Intézkedési javaslataikkal, programjaikkal, hozzájárulnak a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához.

Évzárás

Rövid beszámoló a 2019-es év szakmai tevékenységéről:

• kiemelt feladat: meglévő ügyfelekkel aktív kapcsolat fenntartása
A projektkezdés óta a rendezvényeken, az irodában, illetve egyéni terepmunkával újabb 112 darab együttműködési megállapodás került megkötésre, így 2019. végére a Vas Megyei Család és KarrierPont 268 ügyfélkapcsolattal rendelkezik. A célcsoporti személyek az alábbi tanácsadási folyamatokban vettek részt, illetve kértek segítő szolgáltatást: Mentálhigiénés tanácsadás; Álláskeresési tanácsadás; Munkaerő-piaci re-integrációs tanácsadás; Nyitott állásokról tájékoztatás; Munka és magánélet összehangolása; Általános tájékoztató a Központ szolgáltatásairól és működéséről; Fejlesztés, felkészítés; Gazdálkodási – és pénzügyi tanácsadás; Képzéssel kapcsolatos tájékoztatás; Életvezetési tanácsadás; Jogi tanácsadás; Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás; Ügyintézésben segítségnyújtás; Munkába visszatérés megtámogatása; Személyes Fejlesztési Terv elkészítése; Utánkövetés; Igényelhető támogatásokról információ; Időmenedzselés; Utógondozás; Párkapcsolati tanácsadás; Vállalkozás indítással kapcsolatos tanácsadás.

• képzések megkezdése
2019-ben elindultak akkreditált képzéseink: Munka és magánélet összehangolása; Személyes hatékonyságot növelő tréning; Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése, Időgazdálkodási tréning; Munkáltatók képzése; Társadalmi partnerképzés; A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning.
Összesen 278 fő vett részt képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.

• a projekt keretében kínált szolgáltatások további népszerűsítése
A segítő szolgáltatások nyújtása napi szintű és folyamatos, 2019-ben csaknem 800 alkalommal segítettek önkénteseink, illetve alkalmazottjaink a rászorulóknak sok fajta háztartási munkában, többek között takarítás, mosás, teregetés, mosogatás, ablaktisztítás, függönymosás, virágápolás, bevásárlás esetén. Összesen 924 alkalommal nyújtottunk segítő szolgáltatást.

• foglalkoztatók felkeresése: atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok iránt érzékenyítése, hálózatépítés, jó gyakorlatok megosztása
Összesen 22 munkáltatóval az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént. A CSAK PONT fő működési területéről nyitottunk a megyében működő cégek irányába. Ennek köszönhetően az együttműködést vállaló és a megállapodást is aláíró cégek száma is megnövekedett. Az újonnan megszólított cégek több területen is szeretnének együttműködni a CSAK PONT-tal.
2019-ben nagy hangsúlyt fektettünk az inaktív köröket mozgósítani kívánó jó gyakorlati modell kidolgozására.

2019-ben megvalósult események, rendezvények, kommunikációs akciók:
Kommunikációs és szemléletformáló tevékenység 2019.03.02
Kommunikációs akció (Körmend) 2019.03.05
Kommunikációs akció (Címerterem) 2019.03.18
Kommunikációs akció (BMK-fotózás) 2019.03.21
Kommunikációs akció (BMK) 2019.03.27
Kommunikációs akció (Taravis) 2019.04.01
Kommunikációs rendezvény (Anyák napja) 2019.05.16
Szakértői beszélgetés (Körmend) 2019.06.01
Pályaorientáció – Orfalu 2019.07.13
Kommunikációs rendezvény (CSOK) – Csákánydoroszló 2019.07.17
Kommunikációs rendezvény (CSOK) – Nádasd 2019.07.19
Pályaorientáció – Velem 2019.08.30
Baba-Mama Piknik 2019.08.30
Kommunikációs rendezvény (CSOK) – Rum 2019.09.05
Kommunikációs rendezvény – Csákányd. 2019.09.12
Kommunikációs akció (Megyenap) 2019.09.14
Kommunikációs akció (Körmend) 2019.09.21
Kommunikációs akció (MOZI) 2019.09.26
Kommunikációs akció (workshop) 2019.10.02
Aktív időskor (2019-Nádasd) 2019.10.04
Szakértői beszélgetés (Őriszentpéter) 2019.10.05
Pályaorientáció – Ják 2019.10.26
Szakmai kerekasztal (munkáltatói- Szhely) 2019.11.11
Szakmai kerekasztal (munkáltatói Kőszeg) 2019.11.20
Kommunikációs rendezvény 2019.11.21
Pályaorientáció (Vaskeresztes) 2019.11.23
Pályaorientáció (Szombathely) 2019.11.25
Szakmai kerekasztal (munkáltatói-Rábahidvég) 2019.11.26
Szakmai kerekasztal (munkáltatói-Vasvár) 2019.11.27
Szakmai kerekasztal (munkáltatói-Szhely) 2019.11.28
Pályaorientáció (Celldömölk) 2019.11.29
Szakmai kerekasztal (munkáltatói-Szhely) 2019.12.03
Szakmai kerekasztal (munkáltatói-Szhely) 2019.12.04
Szakmai kerekasztal (munkáltatói-Megyeháza) 2019.12.05
Családbarát Munkahely Díj 2019 2019.12.13
Szakmai kerekasztal 2019.12.18

2020. év projekteseményei

Pályaorientáció 2020.

2020.11.19.

2020.09.04.

2020.08.27.

2020.08.26.

2020.08.13.

2020.08.06.

2020.07.30.

2020.07.08.

2020.07.06.

2020. június 29.

Harmónia – egyensúly – otthon – család – munkahely
A környezetünk hatással van ránk, kihat munkánkra, megmutatja kik vagyunk.
Lakberendezés – egy szakma, ahol belelátnak az ügyfél – családok és cégek – életébe.
Németiné Kökényesi Andrea segítségével megismerkedhetnek a lakberendezés szakmával.

Szakértelem – empátia – tanácsadás – segítség – változás
Ismerjék meg a lakberendezőt, a lakberendezést is, mint szakmát!

2020. június 18.

A cipőd mindent elárul rólad! – vallja Polgár Diána cipőtervező, iparművész, akit a világ 12 feltörekvő cipőtervezője közé beválogatták.
Pályaválasztás előtt állsz? Érdekel a divat, a tervezés, saját márka létrehozása?
Gyere el és vegyél részt egy kellemes délutánon Diával, ahol az egyik hiányszakma fiatal képviselőjével találkozhatsz!

2020. június 04.

„A változás titka abban rejlik, hogy ne a régivel való küzdelemre összpontosítsd az energiádat, hanem az új építésére.” Szókratész

Kovácsné Károlyi Gizella – megtalálta azt a hivatást, amiért mert és tudott változtatni az életén. A banki szektorból az emberek segítése felé vette az irányt. Különböző mozgásos programjai által nemcsak a test hanem a lélek is felfrissül.
Aki mert változtatni az életén és bejött neki!

2020. június 03.

A siker titka csupán az elhatározásban rejlik? Az álmokból, hogy lesznek vágyak? Mit kell tenni ahhoz, hogy elérjük a céljainkat? A fiatal szabadidomító, Bakonyi Dorottya története bizonyítja, hogy a család támogató erejével, összefogásával mindez sikerülhet.
Mi kell hozzá? Higgyünk benne!

2020. március 10.

A gömbölyű a szögletes , a töltött, a fehér, a mogyorós…..Mi lehet ez? A válasz : A CSOKI!

Tudjátok, hogy a Mayáknál a kakaóbabot nem csak étkezésre, de fizetőeszközként is használták. Czömpöly Eleonóra nem pénzverdét nyitott, hanem a Cake Art – Totra Studió Kézműves desszert-, és csokoládéműhelyt! A sikeres női életpályákat bemutató sorozatunk következő állomásán megtapasztalhatjuk, hogy a csokoládé iránti szenvedélyéből miként alakult ki egy sikeres vállalkozás.

Hálózatépítés 2020

Egy projektek közötti összefogás eredményeképpen – a Vas Megyei Önkormányzat Hivatal NŐ az ESÉLY projektének konzorciuma jóvoltából – négy nőgyógyászati vizsgálószéket adtak át a Vas Megyei Család- és KarrierPONTban Körmenden szerdán kistelepülések számára.
A Nő az ESÉLY projekt konzorcium megállapodást kötött Bajánsenye, Bérbaltavár, Csörötnek és Őriszentpéter önkormányzatával, hogy ezekkel az eszközökkel helyben megkönnyítsék az egészségügyi szolgáltatást. Ez a lehetőség azért is említésre méltó, mert 2020 A Női Egészség Éve is.
A méhnyakrákszűrési programban a védőnőket kiképezték a kenetvételre, amelyre a Nemzeti Népegészségügyi Központ küldi a meghívót. Így a kistelepülésekről nem kell emiatt elutazni nőgyógyászhoz. Évente ötszázan halnak meg méhnyakrákban, pedig elkerülhető a tragédia, mert ha időben felfedezik, ez a betegség kis rutinműtéttel száz százalékban gyógyítható.

MONITORING 2020

Újabb sikeres monitoring ellenőrzést tudhat maga mögött a Vas Megyei Család és KarrierPont. A világjárvány okozta helyzet miatt virtuális formában valósult meg a szakmai munka ellenőrzése, vizsgálata. A monitoringot végző Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa a Vas Megyei Család és KarrierPont szakmai munkáját színvonalasnak ítélte meg. Büszkék vagyunk az eredményeinkre!

Veszélyhelyzet – RENDELKEZÉSRE ÁLLUNK

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett. Az elkövetkező időszak sokunk számára az online tér segítségével fog eltelni, legyen szó munkavégzésről, oktatásról, bevásárlásról, a szeretteinkkel történő kapcsolattartásról, vagy csak egy baráti kávézásról…
Kis vagy nagyobb gyerkőccel a négy fal közé szorulni nem kis kihívást és feladatot jelent a szülők számára. Igyekszünk a facebook oldalunk (https://www.facebook.com/csaladeskarrierpont/) segítségével naponta friss, összegyűjtött információval szolgálni a koronavírus helyzettel kapcsolatosan, illetve a gyermekeknek, gyermekekkel közösen megvalósítható feladatokat, ötleteket, tanácsokat adni az átmeneti időszak kicsit könnyebb, vidámabb, színesebb átvészeléséhez. Kollégáink új ügyfélfogadási rend szerint, az egészségügyi szabályok szem előtt tartása mellett, továbbra is állnak Ügyfeleink rendelkezésére. A veszélyhelyzet időszaka alatt elsősorban online formában valósítjuk meg a tervezett eseményeinket, melyekről naprakész információ a projekt facebook oldalán található.

 

Szakmai kerekasztal beszélgetések 2020.

2020. február 5-én konzultációt kezdeményezünk a 2019-ben Vas Megye Családbarát Munkahelye, Munkahelyi Vezetője díjra pályázatot benyújtott foglalkoztatókkal a családbarát foglalkoztatás tapasztalatairól, intézkedéseikről, jó gyakorlatokról. A szakmai eszmecsere során tájékoztatást adunk a „Nő az Esély” projektről, a projekt keretében igénybe vehető szolgáltatásokról, képzésekről és az együttműködési lehetőségekről, valamint a Családbarát Védjegyről

 

Szakmai kerekasztal MEGHÍVÓ – 2020.02.05.

2020.09.24.

MEGHÍVÓ – 2020.09.24.

2020.10.22.

MEGHÍVÓ – 2020.10.22.

2020.12.09. – online

Meghívó_szakmai_kerekasztal_online_2020.12.09

 

Baba-Mama Piknik – 2020.07.24.

 

Szakértői beszélgetések 2020.

2020. október 08.

2020. augusztus 12.

 

NŐI ÁLLÁSBÖRZE 2020.

 

Europe SME WEEK Programsorozat

Állomások

2020.08.26 – Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.

2020.08.04 – Vaskeresztes, 165/4 hrsz.

2020.07.29 – Szombathely, Rohonci út 3. – Haladás Sportkomplexum

2020.07.28 – Narda, Kossuth u. 87.

2020.07.21 – Vaskeresztes, 165/4 hrsz.

 

 

Vas Megye Családbarát Munkahelye Díj 2020

pályázati felhívás

 

2021. év projekteseményei – ONLINE

A NŐ az ESÉLY! – EFOP-1.2.9-17-2017-00080 – projektünk zárásához érkezünk. A megvalósítás során tapasztalatban, információban, tudásban gazdagodtunk.
Nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg, kerültünk kapcsolatba, igyekeztünk segíteni.
Szakmai zárás, összegzés, mégis nyitott kérdések, hiszen a bővülő ismeret, tudás- és tapasztalattár megnyitja a teret.
Négy alkalommal az online térben szervezünk, rendezünk workshopot, tréninget.
Ha kíváncsi, úgy érzi érdekli vagy érinti Önt a témák valamelyike, VÁRJUK!

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Jelentkezését a csaladeskarrier@vasmegye.hu címre küldje el vagy telefonon a 06-30/629-3256-os számon (név és email cím megadása szükséges).

Projektzárás

2021.03.29-én sajtónyilvános online rendezvény keretében zárt a projektünk.
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumvezetésével megvalósuló projekt 2018. júniustól 2021. márciusig valósította meg a Nők a családban és a munkahelyen című pályázati felhívás keretében az EFOP-1.2.9-17-2017-00080 azonosítószámú projektet.
A konzorcium célja a nők foglalkoztatásának javítása, kiemelten az atipikus foglalkoztatási formákra, valamint a célterületen feltárt hiányszakmákra fókuszálva.
A kitűzött célok teljesítése érdekében körmendi székhellyel létrehozásra került a Vas Megyei Család- és KarrierPONT, melynek keretén belül a munka-család-magánélet összehangolását segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe a kisgyermekes szülők. A Vas Megyei Család- és KarrierPONT szolgáltatási palettája a jelentkező célcsoporti igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan alakításra és bővítésre került a projekt megvalósítása során:
– Célcsoport fejlesztése, képzése, tanácsadások – 500 fő részvételével
– Munka-magánélet összehangolását segítő események, rendezvények szervezése – 2021 fő részvételével
– Munkaerő-piaci mentorálás hátrányos helyzetű célcsoportok számára – 315 fő bevonása
– Gyermekfelügyelet, háztartási munka a helyszínen, ill. esetenként kitelepülve rendezvényeinken egyéb megjelenéseken – 2118 fő részére
– Munkáltatói kapcsolattartás – 29 helyi munkaadók elérése, bevonása a projekt céljainak elérése érdekében
– Iskoláskorúak részére korrepetálás, felzárkóztatás biztosítása szakképzett pedagógus által
– Külső szakember tanácsadói tevékenységének igénybevétele a járvány által okozott pszichés megterhelés feldolgozásával kapcsolatosan
A projekt eredményességének mutatója, hogy számos szakmai eredmény, indikátor tekintetében a projekt tervezésekor vállalt érték a megvalósítás során túlteljesítésre került. A számokban mérhető adatokon felül a projekt legnagyobb eredménye, hogy számos családnak tudtunk olyan szakmai segítséget nyújtani az adott élethelyzetben, amely hosszútávon nyújt segítséget a problémáik leküzdésében, megoldásában.
A Vas megyei munkáltatók tekintetében a projekt egyértelmű eredménye az aktív párbeszéd, ill. a Vas Megye Családbarát Munkahelye pályázat és díj alapításával kapcsolatos pozitív visszajelzések. A Vas Megyei Közgyűlés által – a projekt kezdeményezésére – alapított díj a projekt zárását követően is fennmarad.
hu_HUMagyar
Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás