Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

I.

A szabályzat célja és hatálya

 1. A Szabályzat célja, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Hivatala vonatkozásában meghatározza a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét, valamint annak biztosítása, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) keretei között személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerje. Az itt nem szabályozott részletekben az Infotv 26-31 § előírásait kell alkalmazni.
 2. A Szabályzat Vas Megye Önkormányzati Hivatal, mint közfeladatot ellátó szerv feladatkörébe tartozó közérdekű adatokra, valamint a közérdekből nyilvános adatok körére terjed ki, továbbá szabályozza a személyes adatokkal kapcsolatos eljárást, amennyiben az nem a közszolgálati (belső) adatkezelés és adatvédelem körébe tartozik.
 3. A Szabályzat hatálya nem terjed ki a közhitelű nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra és a hivatal munkatársainak személyi adataira. A belső közszolgálati adatkezelésre és adatvédelemre a Közszolgálati adatvédelmi szabályzat rendelkezik.
 • Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. (Infotv 3. §)
 • Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (Infotv 3. §)
 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (Infotv 3. §)
 • Különleges adat: a személyes adatok azon része, amelyet a jogalkotó különleges védelemben részesít. Ebbe a körbe tartoznak a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adat. Az ilyen adatok kezelésére a törvény szigorúbb rendelkezéseket ír elő, és a jogkövetkezmények terén is különbség mutatkozik. (Infotv. 3.§)
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (adatalany).
 • Adatkezelő: megyei közgyűlés elnöke, a megyei jegyző, jogszabályban meghatározott esetben a köztisztviselő.

 

II.

A közérdekű adatok köre

 

 1. Az Adatkezelő, mint helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
 2. Az Adatkezelő rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszi, továbbá erre irányuló igény esetén az Infotv. 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó – adatokat. (Közérdekű adatok közzétételi szabályzata)
 3. Az Adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse.
  Kivételek: ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával – törvény
  honvédelmi;
  nemzetbiztonsági;
  bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
  környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
  központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
  külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
  bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
  a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozza.

 

 

III.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

 

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló illetékmentes igényt a megyei jegyző részére kell benyújtani. Az igényeket postai levélben a Vas Megyei Önkormányzat Hivatalához címezve, vagy elektronikus úton a info@vasmegye.hu e-mail címre kell eljuttatni.
  A szóban előterjesztett igényről feljegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni és azt – az írásban és elektronikus úton benyújtott igényhez hasonlóan – iktatni kell. Az igénylő személyes adatai közül legfeljebb a név, a lakcím és az elérhetőségre vonatozó adatokat külön lapon kell felvenni. Ezeket az adatokat az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az ügyiratból törölni kell.
 2. A megyei jegyző a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget írásban vagy elektronikus úton. Az igény teljesítésének megtagadásáról 8 napon belül írásban vagy elektronikus úton értesíti az igény benyújtóját. Ha a kért adatot nem az Adatkezelő kezeli, akkor erről a tényről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 napon belül tájékoztatja az igénylőt.
 3. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó korlátozásokat az Infotv. 27. § tartalmazza.
 4. Az elektronikus úton és papíralapon közzétett adatok megismerését regisztrációhoz, személyazonosító adatok közléséhez nem lehet kötni. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges. A személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.
 5. Az Infotv. a közérdekű adat iránti igény benyújtásával kapcsolatban biztosítja az anyanyelvhasználat jogát. Az igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. A fordításban, illetve a tolmácsolásban – amennyiben lehetőség van rá – a Hivatalnak az adott nyelvben jártas köztisztviselőjének kell közreműködnie, ennek hiányában külső szakembert kell megbízni.
 6. Az igényelt adatot abban az esetben is az igénylő rendelkezésére kell bocsátani, ha az a nyilvánosságra hozatala révén egyéb módon (pl. az önkormányzat honlapján) bárki számára hozzáférhető, kivéve ha az adat nyilvánosságra hozatalának módját jogszabály rendezi és annak az Önkormányzat és Hivatala eleget tett. Ide tartozik a Közérdekű Adatok Közzétételi Szabályzata és a pályázatok kötelezően közzétett adatköre, az adatigénylés ügyintézőjét ezeknek a szabályzatoknak megfelelően kell kijelölni.
 7. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt felelős az igényt – annak tartalma alapján – az iktatást követően megvizsgálja abból a szempontból, hogy az adatok pontosan beazonosíthatóak-e, az igényelt adatokat a címzett kezeli-e, az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e, az igénylő elérhetősége tisztázott-e, a tájékoztatást milyen formában kéri, és az teljesíthető-e, az adatszolgáltatás okoz-e az Adatkezelőnek többletköltséget, és ennek megtérítését vállalja-e az igénylő.
 8. Ha az igény a kért módon nem teljesíthető, az igénylőt a hiányzó adatokra vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, vagy a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, az Adatfelelős a rendelkezésre álló adatok alapján teljesíti az igényt.
 9. Az igénylőt nyilatkoztatni kell, hogy a költségek ismeretében fenntartja-e, vagy módosítja igényét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget az Adatkezelőnek. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell személyazonosító adatait. A költségtérítés mértékét az pénzügyi csoporttal egyeztetve kell megállapítani.
 10. A közérdekű adat hordozójáról másolat kiállítása nem tagadható meg azon az alapon, hogy az adathordozó nem közérdekű vagy jogszerűen nem megismerhető közérdekű adatot is tartalmaz. Ebben az esetben kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a meg nem ismerhető adatot az Adatkezelő a másolaton felismerhetetlenné tegye.
 11. Az Infotv. alapján a közérdekű adat hordozójáról készített másolatért költségtérítésként legfeljebb a másolat készítésének költsége számítható fel, amelyet az igénylő kérésére előre közölni kell.

 

IV.

Közérdekből nyilvános adatok megismerésének rendje

 

 1. A közérdekből nyilvános adat megismerésére a szabályzatnak a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó III. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

V.

Személyes adatok kezelése

 

Az adatvédelem növekvő fontossága. Az információs önrendelkezési jog a személyes adatok védelmét biztosítja. A használatos adattároló eszközök folyamatos fejlődésével, bővülésével a tárolt adatmennyiség ugrás-szerűen növekszik az Önkormányzatnál is. Ugyanakkor az adatvédelemben érintettek köre is bővül és az állampolgárok biztonságtudatos magatartása is fejlődik. Az adatkezelők jogkövető magatartásának kikényszerítésére adatvédelmi hatóság felállításara került sor (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH, www.naih.hu). Kívánatos a hatóságnál közzétett szabályozási és aktuális informatív tartalom tanulmányozása minden hivatali munkatárs számára.

Az adatkezelés alapvető feltételei:

 1. célhoz kötöttség elve
 2. az adatkezelés jogalapja
 3. egyértelmű, részletes tájékoztatás
 4. adatvédelmi nyilvántartás.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés két módon történhet jogszerűen: vagy az érintett hozzájárulása alapján, vagy ha az adatkezelést törvény rendeli el. Személyes adat elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás megadható szóban, írásban vagy ráutaló magatartással. Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni.

Törvény illetve önkormányzati rendelet közérdekből elrendelheti az adatok kezelését (kötelező adatkezelés). Ilyenkor akár az érintett kívánsága ellenére is kezelhetők a személyes adatai. Az adatkezelés feltételeit a jogszabály határozza meg.

 • A kiskorú hozzájárulása

A törvény kimondja, hogy a 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatai felett rendelkezhet, szülői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás nélkül. A 14. életévét betöltött, de a 16. évet még el nem érő kiskorú hozzájáruló nyilatkozatához törvényes képviselőjének beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására van szükség, kivéve például az olyan adatkezeléseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerezhet. 14 év alatti gyermek nyilatkozata semmis. Adatai kezeléséhez törvényes képviselője tud hozzájárulást adni.

 • Vélelmek

Ha valakinek a létfontosságú érdeke védelméhez, személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében szükséges az adatkezelés, mindaddig kezelhetők az érintett személyes adatai, amíg a hozzájárulását nem tudja megadni. A törvény ugyanis vélelmezi, hogy ha mód lenne rá, az érintett megadná a hozzájárulását.

Ha az érintett kérelmére, kezdeményezésére bírósági vagy hatósági eljárás indul, a szükséges személyes adatok tekintetében vélelmezni kell a hozzájárulás megadását. Egyéb ügyekben kizárólag az érintett által megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulást lehet vélelmezni.

Szintén vélelem áll amellett, hogy a közszereplő a közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. (Infotv. 6.§)
 • Kivételek

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. (Infotv. 6.§)

.

 • A kérelem teljesítése

Az Infotv. 14. §-a alapján az érintett személy vagy jogi képviselője kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az ilyen irányú kérelmek ügyintézésére a III. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

VI.

Záró rendelkezések

 

 • A megyei jegyző évente értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.
Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás